อบรมความปลอดภัย

  • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น (12 ชม.)

  • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (18 ชม.)

  • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ (12 ชม.)

  • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (12 ชม.)

  • หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3 ชม.)

  • หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (3 ชม.)

  • หลักสูตรความปลอดภัยการใช้รถยกอย่างปลอดภัย (Forklift Safety)

ตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุง