กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดหมู่: News
 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551
 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
 • กฎกระทรวงแรงงานฯ มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า ปี 2558
 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559
 • กฏกระทรวง ก.แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ.2553
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น ปี 2554
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้าง ฉบับ1 ปี 2558
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง วิธีการ การจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าฯปี2558
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้าง ฉบับ 2 ปี 2559
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

 

11 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 2128 ครั้ง

Engine by shopup.com